Privacy Policy

Resultaatmakers

Privacy Policy


 1. Doel

Deze Privacy Policy geldt voor al het verwerken van persoonsgegevens uitgevoerd door Resultaatmakers en heeft als doel om de gebruiker te informeren over de manier waarop Resultaatmakers het verwerken van persoonsgegevens uitvoert (inclusief details over het type persoonsgegevens dat wordt verzameld en het doel van verwerking) en over de rechten van de gebruiker met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

 1. Contact – Hoe kan ik contact opnemen?

In het geval van vragen over de Privacy Policy kan de gebruiker contact opnemen met Resultaatmakers via de volgende middelen:

 • Hoofdkantoor is gevestigd op: Sint Annastraat 198, 6525GX Nijmegen
 • Contacttelefoonnummer is: +31655106109

De gebruiker kan een directe en effectieve communicatie met Resultaatmakers opzetten door een schriftelijke communicatie naar een van de genoemde adressen te sturen of door een e-mail te sturen naar het adres: info@resultaatmakers.onlin Daarnaast staat hieronder informatie over de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Handelsnaam: Resultaatmakers
 • Identiteit van de verantwoordelijke: Resultaatmakers
 • Adres: Sint Annastraat 198, 6525GX Nijmegen
 • E-mail: info@resultaatmakers.onlin
 1. Verwerking identificatie – Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met name:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘GDPR’)

Resultaatmakers verzamelt persoonlijke gegevens in haar bezit wanneer de gebruiker:

 • (i). de formulieren van www.resultaatmakers.online (‘site’) invult;
 • (ii). zich abonneert op de nieuwsbrief;
 • (iii). antwoordt op een peiling of een webformulier invult;
 • (iv). een gedrukt formulier invult;
 • (v). een e-mail stuurt of communiceert per telefoon, die vervolgens in de corresponderende formulieren wordt geladen;
 1. Verzamelde persoonsgegevens – Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Resultaatmakers verzamelt informatie wanneer hun webpagina bezoeken, voornamelijk door het invullen van zijn registratieformulieren.

De volgende gegevens worden verzameld: volledige naam, email, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, nationaliteit and adres.

Als regel geldt dat wanneer persoonlijke gegevens worden gevraagd om een ​​service te gebruiken of toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, de levering ervan niet verplicht is, behalve in die gevallen waarin specifiek wordt aangegeven dat het gegevens zijn die vereist zijn voor de verstrekking van de service. In dit geval kan de gebruiker vrij kiezen om niet te registreren en/of de diensten niet te contracteren.

De gebruiker verklaart en garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens waar en juist zijn en verbindt zich ertoe deze bij te werken. De wijzigingen worden gemeld aan de Functionaris Gegevensbescherming of aan het in artikel 2 hierboven vermelde adres.

De gebruiker erkent eveneens dat de door Resultaatmakers verzochte gegevens noodzakelijk, passend en niet teveel zijn om de in artikel 5 hieronder vermelde doelstellingen te vervullen, wat onmogelijk zou zijn als deze gegevens niet worden verstrekt.

Elke valse of onjuiste verklaring die voortvloeit uit de verstrekte informatie en gegevens, evenals de schade die deze informatie kan veroorzaken, zal voor rekening van de gebruiker zijn.

 1. Doel – Wat gebruiken we persoonsgegevens voor?

De door de gebruiker opgevraagde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te verlenen en aan uw verzoeken te voldoen. Wij gebruiken uw gegevens om onze Dienst te leveren en te onderhouden, om uw verzoeken te verwerken en te vervullen, om met u te communiceren over uw gebruik van onze Dienst of wijzigingen in onze Dienst, om te reageren op uw vragen, en voor andere klantenservice- en bedrijfsadministratieve doeleinden. Wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een nieuwsbrief, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om die nieuwsbrief aan u te bezorgen.

 • Identificatie- en authenticatiedoeleinden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor identificatie- en authenticatiedoeleinden. Wanneer u bijvoorbeeld de aanmeldings-ID en het wachtwoord van uw account invoert om toegang te krijgen tot een van onze registratie- of inlogportals, gebruiken wij uw inloggegevens om uw identiteit te verifiëren.

 • Personalisatie. We gebruiken uw gegevens om de inhoud en informatie die we u kunnen sturen of weergeven op maat te maken, om locatieaanpassing en gepersonaliseerde hulp en instructies aan te bieden, en om op andere wijze uw ervaring tijdens het gebruik van de Dienst te personaliseren. Als u ons bijvoorbeeld toestaat geolocatiegegevens te verzamelen, gebruiken we deze informatie om inhoud rond uw specifieke locatie te leveren en om bedrijfslocaties/vermeldingen rond uw locatie te identificeren.

 • Marketing- en promotionele doeleinden. We kunnen uw gegevens gebruiken om u nieuws en nieuwsbrieven en updates over evenementen te sturen en om met u te communiceren over nieuwe functies, aanbiedingen, evenementen of producten, of om anderszins contact met u op te nemen over informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. We kunnen uw informatie ook gebruiken om advertenties aan u weer te geven op onze site (inclusief om advertentieruimte op de Service te verkopen) en op andere niet-gelieerde websites en services.

 • Onderzoek en rapportage. We kunnen uw informatie gebruiken om enquêtes en vragenlijsten (online en offline) af te nemen voor onderzoeks- en rapportagedoeleinden om ons te helpen individuen beter van dienst te zijn door meer te leren over hun behoeften en de kwaliteit van de producten, diensten en educatieve informatie die we bieden. De antwoorden op de enquête kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van onze Dienst, verschillende soorten communicatie, reclamecampagnes en/of promotionele activiteiten te bepalen.

 • Informatie combineren. Wij (en onze externe zakenpartners namens ons) kunnen informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, samenvoegen, vermengen of anderszins combineren, ter bevordering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We kunnen uw gegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze rechten of de rechten van een derde partij uit te oefenen of te verdedigen, inclusief het voldoen aan verzoeken van wetshandhavings- of overheidsinstanties en deelname aan nalevingsaudits.

 • Om ons en anderen te beschermen. We kunnen uw gegevens gebruiken wanneer we dit nodig achten om vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten, fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of om op andere wijze dit Beleid, onze Algemene Voorwaarden af te dwingen, en de integriteit van de Dienst.

 • Geanonimiseerde gegevens. We kunnen uw gegevens ook op zodanige wijze de-identificeren of anonimiseren dat u redelijkerwijs niet opnieuw kunt worden geïdentificeerd door ons of een andere partij, en we kunnen deze geanonimiseerde gegevens gebruiken voor elk doel dat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover we gegevens die oorspronkelijk op persoonlijke informatie zijn gebaseerd, de-identificeren, zullen we dergelijke gegevens in geanonimiseerde vorm bewaren en gebruiken en zullen we niet proberen de gegevens opnieuw te identificeren.

De gegevens die aan verwerking onderhevig zijn, zullen niet worden gebruikt voor doeleinden die afwijken van of onverenigbaar zijn met bovengenoemde doeleinden en die de oorspronkelijke verzameling ervan rechtvaardigden. Met dit alles gezegd, wordt opgemerkt dat de opgenomen gegevens, naast de doeleinden waarvoor zij uitdrukkelijk zijn verzameld, ook kunnen worden gebruikt voor het doen van statistieken, het beheren van incidenten of het uitvoeren van marktonderzoek. In deze gevallen zal Resultaatmakers echter een compatibiliteitsanalyse uitvoeren overeenkomstig de toepasselijke voorschriften. De verwerking zal alleen worden toegestaan ​​als het oorspronkelijke doel compatibel is met het nieuwe doel of is toegestaan ​​overeenkomstig een onafhankelijke rechtsgrondslag. In deze gevallen zal de gebruiker worden geïnformeerd over de veranderingen in het doel of de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. We remind the user that they can oppose the sending of commercial communications (unsubscribe) and stop receiving emails from Resultaatmakers, reliably notifying Resultaatmakers, which will proceed to interrupt in the shortest possible time after receiving such communication. For this purpose, it may send an email to the address indicated in Section 2, a postal mail addressed to the address indicated in Section 2 hereof, or directly follow the unsubscribe instructions detailed at the end of each email of Resultaatmakers.

 1. Hoe wij uw informatie gebruiken?

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Administratie-informatie
 • Account gebruiker maken
 • Getuigenissen
 • Klantfeedback verzamelen
 • Handhaving T&C -Klantenbestelling beheren
 • Ondersteuning
 • Gerichte advertenties
 • Administratie-informatie
 • Gebruiker-naar-gebruiker commentaar
 • Sitebescherming
 • Geschillenbeslechting
 • Gebruikersaccounts beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, vragen we u om toestemming en gebruiken we uw informatie alleen nadat u uw toestemming hebt gegeven en alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons voor een onbepaalde tijd nadat gebruikersaccounts inactief zijn geworden of zo lang als we het nodig hebben om de doeleinden waarvoor het is verzameld zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen.

 1. Toestemming

Door persoonlijke gegevens aan Resultaatmakers te verstrekken, verklaart de gebruiker de volledige en onvoorwaardelijke verwerking van deze gegevens door Resultaatmakers. De gebruiker geeft hierbij vrijwillig, uitdrukkelijk en informatief toestemming aan Resultaatmakers om de verzamelde gegevens te gebruiken voor de in paragraaf 5 genoemde doeleinden, evenals de opname in de Resultaatmakers-database.

Resultaatmakers voert de verwerking van de gegevens van de gebruiker uit die is gerechtvaardigd door: (i) het aangaan van een overeenkomst met Resultaatmakers door de gebruiker, conform de voorwaarden die de gebruiker bij het voltooien van het aanvraagformulier voor diensten (voorafgaand aan een eventuele aanstelling) beschikbaar worden gesteld en die de gebruiker (na het lezen ervan) kan accepteren door het selectievakje dat hiervoor is opgenomen; en (ii) de vrije, informatieve en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker, gegeven na het doornemen van dit privacybeleid waarin Resultaatmakers de behandeling informeert die het met uw gegevens zal uitvoeren, en als u hiermee akkoord gaat, door het selectievakje dat daarvoor in het aanvraagformulier voor diensten is opgenomen. De verwerking van gegevens die niet wordt gedekt door één van de rechtsgronden die hierboven zijn aangegeven, zal worden uitgevoerd als Resultaatmakers het noodzakelijk acht om een ​​gerechtvaardigd belang te beschermen en alleen als dit niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker.

 1. Vervaldatum – Hoe lang bewaren we ze?

De gegevens worden vernietigd of gearchiveerd als ze niet langer strikt noodzakelijk of relevant zijn voor de in paragraaf 5 hierboven beschreven doelen. In het bijzonder worden persoonlijke gegevens bewaard zolang de zakelijke relatie van kracht is (en voor zover de gebruiker niet eerder om verwijdering heeft verzocht) en gedurende de periode waarin verplichtingen, schadeloosstellingen en/of verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de zakelijke relatie of voor de verstrekte diensten.
Resultaatmakers informeert dat het de essentiële informatie zal bewaren om de oorsprong van de opgeslagen gegevens te identificeren gedurende de looptijd van de relatie van de klant met Resultaatmakers en/of intrekking van toestemming door de gebruiker in overeenstemming met de informatie in paragraaf 5 van deze Privacyverklaring en/of de tijd die vereist is door de toepasselijke wetgeving.

 1. Geheimhouding / Toewijzing / Internationale Overdracht – Deelt Resultaatmakers gegevens met derden?

Resultaatmakers zal de verzamelde persoonsgegevens privé en vertrouwelijk houden en ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in artikel 5 hierboven. Resultaatmakers eist het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen en persoonsgegevensverwerking door haar medewerkers en derden die diensten verlenen die toegang hebben tot de inhoud van de databases (of deze verplichtingen opnemen in de serviceovereenkomsten die Resultaatmakers met dergelijke providers sluit, zoals aangegeven in het volgende paragraaf).

De persoonsgegevens van de gebruiker die Resultaatmakers verzamelt, worden niet overgedragen, verkocht, uitgewisseld, verzonden en/of meegedeeld aan een derde buiten Resultaatmakers zonder de toestemming van de gebruiker, tenzij wettelijke verplichting en/of met het oog op het verlenen van diensten aan de gebruiker. Dit sluit bepaalde werknemers en serviceproviders niet in die Resultaatmakers in staat stellen de Site operationeel te houden, de doeleinden uit artikel 5 hierboven na te leven en/of diensten aan de gebruiker te verlenen, die de verplichting hebben aangenomen de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te waarborgen en zich te houden aan de van toepassing zijnde regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten tijde van de aanstelling. In de contracten met de serviceproviders worden het doel, de omvang, de inhoud, de duur, de aard en het doel van de gegevensverwerking, het type persoonsgegevens, de categorieën eigenaren van gegevens en de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Resultaatmakers en de aangestelde derden opgenomen.

In het bijzonder: Resultaatmakers kan de verstrekte persoonsgegevens met controlerende bedrijven, dochterondernemingen, filialen, verwante bedrijven en/of tussenpersonen die verbonden zijn aan Resultaatmakers delen.

Resultaatmakers kan bepaalde persoonsgegevens die door de gebruiker zijn verstrekt intern binnen Resultaatmakers delen, met bepaalde afdelingen, zoals administratie, marketing of IT.

 • In bepaalde gevallen stuurt Resultaatmakers persoonlijke gegevens over op basis van een gerechtvaardigd belang en de economische en technische voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van gespecialiseerde aanbieders. In dit verband:
  • Google Maps. Resultaatmakers maakt gebruik van Google Maps om kaarten op de Site in te sluiten. De integratie met Google Maps stelt Google in staat het IP-adres van de gebruiker te verzamelen. De gebruiker kan de privacyverklaring en andere juridische aspecten van deze onderneming raadplegen op de volgende link: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.
  • YouTube. De site heeft links naar YouTube in verband met video’s die gerelateerd zijn aan de diensten van Resultaatmakers. Zoals vermeld in artikel 13 hieronder, laat de gebruiker met deze links de site achter en wordt hij doorgestuurd naar de YouTube-pagina. De gebruiker kan de privacyverklaring en andere juridische aspecten van YouTube raadplegen op de volgende link: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook. Resultaatmakers heeft componenten van Facebook geïntegreerd op de site. In het bijzonder maakt Resultaatmakers gebruik van het Facebook-advertentieplatform. De onderneming die de Facebook-diensten exploiteert is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De gebruiker kan de privacyverklaring en andere juridische aspecten van deze onderneming raadplegen op de volgende link: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.
  • Instagram. De site heeft links naar Instagram. Zoals vermeld in artikel 13 hieronder, laat de gebruiker met deze links de site achter en wordt hij doorgestuurd naar Instagram. De gebruiker kan de privacyverklaring en andere juridische aspecten van Instagram raadplegen op de volgende link: https://help.instagram.com/155833707900388.
  • Linkedin. De site heeft links naar Linkedin. Zoals vermeld in artikel 13 hieronder, laat de gebruiker met deze links de site achter en wordt hij doorgestuurd naar Linkedin. De gebruiker kan de privacyverklaring en andere juridische aspecten van Linkedin raadplegen op de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  • Twitter. De site heeft links naar Twitter. Zoals vermeld in artikel 13 hieronder, laat de gebruiker met deze links de site achter en wordt hij doorgestuurd naar Twitter. De gebruiker kan de privacyverklaring en andere juridische aspecten van Twitter raadplegen op de volgende link: https://twitter.com/privacy.
  • Tik Tok. De site heeft links naar Tik Tok. Zoals vermeld in artikel 13 hieronder, laat de gebruiker met deze links de site achter en wordt hij doorgestuurd naar Tik Tok. De gebruiker kan de privacyverklaring en andere juridische aspecten van Tik Tok raadplegen op de volgende link: US: https://www.tiktok.com/legal/page/us/privacy-policy/en EEA/UK/CH: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy GLOBAL: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy

Sociale netwerken. Resultaatmakers maakt ook gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook of Instagram, en heeft functies van deze netwerken geïntegreerd in zijn diensten. De gebruiker mag deze sociale netwerken alleen gebruiken in de mate dat hij daarin is geregistreerd en met zijn gebruikersnaam bij het betreffende sociale netwerk is ingelogd. Deze sociale netwerken hebben hun eigen privacybeleid en hun eigen voorwaarden, waarover Resultaatmakers geen invloed of controle heeft.

Ten slotte moet u zich ervan bewust zijn dat Resultaatmakers uw gegevens in de volgende gevallen openbaar kan maken (en dat Resultaatmakers zich het recht voorbehoudt):

 • Bedrijfsoverdracht: Als wij of onze dochterondernemingen worden overgenomen, gefuseerd of waarin wordt geïnvesteerd door een ander bedrijf, of als een van onze activa wordt overgedragen of kan worden overgedragen aan een ander bedrijf, hetzij als onderdeel van een faillissements- of insolventieprocedure of anderszins, zullen wij kan de informatie die wij over u hebben verzameld overdragen aan het andere bedrijf. Als onderdeel van het bedrijfsoverdrachtsproces kunnen we bepaalde informatie over u bekendmaken aan kredietverstrekkers, auditors en externe adviseurs, waaronder advocaten en consultants.

 • Naleving van de wet: We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken om te voldoen aan de wet, een juridische procedure, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces, zoals als reactie op een gerechtelijk bevel of dagvaarding.

 • Bescherming en vergemakkelijking van rechten: we kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer we van mening zijn dat het gepast is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van een persoon, of schendingen van de wet, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen. onze Algemene Voorwaarden of dit Beleid. Deze openbaarmaking kan ook het gebruik van uw persoonlijke gegevens als bewijs inhouden in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn. Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer dat nodig is om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten onder de Algemene voorwaarden van Resultaatmakers en dit Privacybeleid.

 • Redenen die verband houden met de openbare veiligheid, de nationale defensie of de volksgezondheid: in situaties waarin er gegronde redenen zijn die verband houden met de veiligheid van de gemeenschap, de nationale defensie of de volksgezondheid, kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt.

 • Geaggregeerde, geanonimiseerde of geanonimiseerde informatie: We kunnen geaggregeerde, geanonimiseerde of geanonimiseerde informatie over u openbaar maken voor elk doel dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 • Toestemming: met uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken.

 1. Beveiliging – Hoe zorgen wij voor gegevensbeveiliging?

Resultaatmakers verklaart zijn intentie om de technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD om hun vervalsing, verlies, raadpleging of ongeoorloofde verwerking te voorkomen.

Resultaatmakers garandeert geen absolute privacy bij het gebruik van de Site, aangezien de mogelijkheid dat onbevoegde derden kennis ervan kunnen nemen niet uitgesloten kan worden. De gebruiker erkent dat de bestaande technische middelen die veiligheid bieden niet ondoordringbaar zijn en dat zelfs bij het nemen van alle redelijke veiligheidsmaatregelen het mogelijk is om manipulatie, vernietiging en/of verlies van informatie te lijden. Indien een beveiligingsincident wordt gedetecteerd en dat een significant risico vormt voor de eigenaar van de gegevens, zal dit gebeurtenis onmiddellijk gemeld worden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, samen met de genomen en/of nog te nemen correctieve en palliatieve maatregelen.

Resultaatmakers is niet verantwoordelijk voor het verlies of de verwijdering van gegevens door gebruikers. Evenzo aanvaardt Resultaatmakers geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door computervirussen.

Tenslotte moeten ook gebruikers maatregelen nemen om hun informatie te beschermen. Resultaatmakers benadrukt dat u elke voorzorgsmaatregel neemt om uw persoonlijke informatie te beschermen tijdens het gebruik van het internet. U wordt ten minste aangeraden om regelmatig uw wachtwoord te wijzigen, met een combinatie van letters en cijfers, en ervoor te zorgen dat u een beveiligde browser gebruikt.

 1. Rechten van de eigenaar van de gegevens en procedures om hun uitoefening te beantwoorden – Wat zijn mijn rechten als eigenaar van de gegevens?

De gebruiker die de eigenaar is van de gegevens, kan op elk moment de rechten uitoefenen van toegang, rectificatie, annulering, bezwaar, beperking van de verwerking, portabiliteit, vertrouwelijkheid en verwijdering met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en volgende van de RGPD, zoals van toepassing.
Het uitoefenen van deze rechten kan worden uitgevoerd door de gebruiker zelf via een e-mail aan info@resultaatmakers.onlin, of door een van de methoden die worden vermeld in de hierboven vermelde geldende regelgeving. Resultaatmakers kan de nodige gegevens verzoeken om de identiteit van de eigenaar van de gegevens te valideren.

De verwijdering van sommige gegevens zal niet plaatsvinden als dit schade kan toebrengen aan de legitieme rechten of belangen van derden, of als er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren.

Als u zich in het Verenigd Koninkrijk of de EER bevindt en onderworpen bent aan nationale of lokale wettelijke uitzonderingen, heeft u onder bepaalde omstandigheden bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Neem contact met ons op als u een van deze rechten wilt uitoefenen.

 • Hun toestemming op elk gewenst moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Verifieer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan voor het opslaan ervan.
 • Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om verwijdering van hun gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
 • Hun gegevens ontvangen en deze laten overdragen aan een andere beheerder. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd naar een andere beheerder te laten verzenden .
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
 1. Training – Trainen wij?

Het personeel van Resultaatmakers dat functies vervult met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt getraind om een betere bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen te garanderen.

 1. Links naar derden – Bevat onze Site links naar andere sites?

De Site kan links bevatten naar websites van derden, met of zonder reclame-inhoud, waarvan de privacybeleid afwijken van dat van Resultaatmakers. De gelinkte websites hebben geen verband met Resultaatmakers en hun aanwezigheid impliceert op geen enkele manier een suggestie, uitnodiging of aanbeveling om de bestemmingsplaatsen te bezoeken of enige vorm van koppeling of associatie tussen Resultaatmakers en dergelijke websites. Resultaatmakers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik en de activiteiten van deze gelinkte websites, noch voor schade, huidig of toekomstig, materieel of moraal, direct of indirect, die door gebruikers worden geleden en voortvloeien uit de informatie op deze sites of uit de relatie die gebruikers kunnen aangaan met derden waarvan de diensten op de Site zijn gepubliceerd. Desondanks is elk commentaar op deze gelinkte websites nuttig voor Resultaatmakers om de diensten te verbeteren en/of de integriteit van de Site te waarborgen. Resultaatmakers stelt zich ten doel om alles wat mogelijk is te doen om te voorkomen dat er links op de Site staan naar sites met illegale inhoud.

 1. Privacy van kinderen

Bij Resultaatmakers erkennen we het belang van het beschermen van de privacy van kinderen. Onze toewijding aan het beschermen van de persoonlijke informatie van minderjarigen is onwrikbaar. We kunnen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen en verwerken, maar alleen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief het verkrijgen van toestemming van ouders of voogden, indien vereist.

Als u een ouder of voogd bent en u denkt dat wij persoonlijke gegevens van uw kind hebben verzameld zonder de juiste toestemming, neem dan onmiddellijk contact met ons op, en wij zullen onmiddellijk actie ondernemen om de situatie aan te pakken.

Voor inwoners van Californië: we verkopen geen persoonlijke gegevens van consumenten in Californië die 16 jaar of jonger zijn, tenzij we voorafgaande toestemming van de ouders hebben verkregen. Als uw kind jonger dan 13 jaar is, staan wij erop toestemming van de ouders of voogd te krijgen voor het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens. Als uw kind tussen de 13 en 16 jaar oud is, kan het zich aanmelden om de verkoop van zijn persoonlijke gegevens toe te staan. Onze websites en diensten die voor kinderen zijn ontworpen, omvatten leeftijdsverificatie en zorgen ervoor dat de noodzakelijke toestemmingen worden verkregen.

Voor inwoners van de EU: We verzamelen of verwerken geen persoonlijke gegevens van personen in de EU jonger dan 16 jaar zonder uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Onze websites en diensten die op kinderen zijn gericht, omvatten leeftijdsverificatie en vereisen de juiste toestemmingen.

 1. Cookies – Gebruiken wij cookies?

Wanneer de gebruiker de Site bezoekt, kan Resultaatmakers enige informatie opslaan op hun computer in de vorm van een “cookie” of vergelijkbaar bestand. De Site gebruikt cookies om (i) advertenties te volgen, (ii) gegevens over Site-verkeer te verzamelen en (iii) de gebruikerservaring te verbeteren bij het gebruik van de Site.

De gebruiker moet weten dat om de Site te bezoeken, het niet nodig is om de installatie van cookies die door de Site worden verzonden toe te staan. Dit kan alleen vereist zijn in verband met bepaalde services. De gebruiker kan cookies van de harde schijf van zijn/haar computer verwijderen, toegang tot zijn/haar computer blokkeren via zijn/haar browser of de overeenkomstige optie kiezen wanneer wordt gevraagd over de mogelijkheid om cookies voor deze doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met het Cookiebeleid van Resultaatmakers.

Cookies zijn informatiebestanden die een website of de aanbieder van bepaalde diensten van de site naar de harde schijf van de computer van de gebruiker overbrengt via het browserprogramma. Cookies zelf kunnen de gebruiker niet persoonlijk identificeren (hoewel ze het IP-adres van de gebruiker kunnen bevatten), maar ze stellen hen in staat om de browser van de gebruiker te herkennen en bepaalde gegevens op te slaan (het besturingssysteem van de gebruiker, de domeinnaam van de website waarvan de Site is gelinkt, onder andere). Resultaatmakers behoudt zich het recht voor om de diensten van derden in te huren om de gebruikers van de Site te analyseren en te begrijpen, die de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan het verbeteren van de diensten van Resultaatmakers mag gebruiken.

 1. Goedkeuring

De gebruik van de Site door de gebruiker impliceert de kennis en volledige goedkeuring van het privacybeleid van Resultaatmakers en de algemene voorwaarden van Resultaatmakers, indien van toepassing. Evenzo accepteert de gebruiker het privacybeleid van Resultaatmakers en de algemene voorwaarden van Resultaatmakers door het verzoek tot dienstverlening te voltooien.

 1. Modificaties – Is dit de meest recente versie?

Dit is de huidige versie van de Privacy Policy van Resultaatmakers, bijgewerkt op 3 november 2023.

Resultaatmakers kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze Privacy Policy wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf hun publicatie op de Site of als ze aan gebruikers worden gemeld via een van de beschikbare middelen, wat eerst plaatsvindt. De gebruiker dient zich regelmatig op de hoogte te stellen van de hierin opgenomen voorwaarden door periodiek in te loggen.

Scroll naar boven